تنوع ژنوتیپی تولید و توزیع ماده خشک در ژنوتیپ های گندم و جو تحت تاثیر مایه زنی با کودهای زیستی در مرحله رسیدگی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA04_0885

تاریخ نمایه سازی: 4 دی 1398

چکیده مقاله:

مطالعات گسترده بیانگر وجود تنوع ژنتیکی قابل توجه از نظر کارآیی جذب و استفاده از فسفر در گیاهانمی باشد که با غلظت، تجمع و تخصیص فسفر به بخش های مختلف گیاه مرتبط است. استفاده از این تنوعبرای بهبود عملکرد گیاهان زراعی و همچنی کاهش نیاز به مصرف کودهای فسفره به ویژه در خاک های بامیزان فسفر کم توجه پژوهشگران را جلب کرده است. آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر کودهای زیستی بربعضی از ویژگی های فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم و جو در مرحله رسیدگی در سال زراعتی1397-98 در پردیس جدید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، انجام شد آزمایش به صورتفاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل مایه زنی با کودزیستی در سه سطح (بارور 2، اکتینومیست، بارور 2 + اکیتینومیست) و ارقام گندم و جو در 14 سطح (هشتژنوتیپ گندم: مروارید، گنبد، کریم، احسان، دریا، N-91-17, N-91-9, N-91-8 و شش ژنوتیپ جو ماهورترکم ، صحرا، بومی، یوسف، لخت) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر ژنوتیپ بر تمامی صفات مورد بررسی در این پژوهش (ماده خشک برگ، ساقه، ریشه، اندام هوایی و کل) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود و در بین دو گیاه مورد بررسی، گیاه جو (ارقام بومی صحرا) مقادیر بالاتری از وزن خشک را دارا بودند درمورد اثر اصلی کود زیستی نیز هیچ یک از اثرات معنی دار نبود ولی اثر متقابل ژنوتیپ در کود زیستی بر وزنخشک ریشه تاثیر معنی داری داشت و بالاترین مقدار مربوط به ژنوتیپ مروارید در اثر کاربرد اکتینومیست بود.

کلیدواژه ها:

اکتینومایست ، اندام های گیاه بارور 2 ، ژنوتیپ

نویسندگان

احمدفرید فرید

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ابراهیم زینلی

دانشیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رضا قربانی نصرآبادی

استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان