بررسی میزان شادکامی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام در سال 1397

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 584

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTROR01_035

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: شادکامی یکی از هیجان های اساسی بشراست. شادی موجب نگرش مثبت به زندگی، خودپنداری مثبت، برخورداری از سلامت روان و تعادل عاطفی، عملکرد بهتر شغلی، تحصیلی و تصمیم گیری بهتر می شود. هدف از این مطالعه تعیین میزان شادکامی پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود.روشها : این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه پژوهش 225 نفر از پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1397 بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 و با روش های آماری پیرسون ، ANOVAو تی تست تحلیل شدند.یافته ها : میانگین سنی شرکت کنندگان 30/44± 6/64 و میانگین سابقه کاری 6/49±6/19 بودند. میانگین نمره شادکامی در پرستاران 67/17±43/28 بود. ارتباط بین سن و شادکامی منفی معنادار بود ) .)p=0/333 ارتباط شادکامی با جنسیت، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت استخدام، میزان درآمد معنادار بوده و با کفایت درامد و شیفت کاری ارتباط معنادار وجود نداشت. هم چنین بیشترین نمره در بعد خودپنداره با میانگین 18/23 ± 4/98 و کمترین نمره در بعد سرذوق بودن با میانگین 4/56 ± 1/66 مشاهده گردید.نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که سطح شادکامی پرستاران در حد خوب می باشد. مطالعات دیگر در زمینه بررسی علل شادکامی در این گروه می تواند راهنمایی برای ایجاد این وضعیت در سایر گروه ها باشد.

نویسندگان

سمیه جوانمردنژاد

دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

مجیده هروی کریموی

مرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

ناهید رژه

مرکز تحقیقات مراقبتهای سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

حمید شریف نیا

دانشکده پرستاری و مامایی آمل. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ساری، ایران