ارزیابی عملکرد هوش تجاری در شرکت بهسامان تدبیر استان خوزستان مجری طرح هوشمندسازی مراکز آموزشی بر پایه ( ANP ) و ( FANP )

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 477

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MITC04_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1398

چکیده مقاله:

از آنجا که ارزیابی موثر از بهره وری سیست مهای اطلاعاتی، عنصر کلیدی در موفقیت هر سیستمی است؛ لذا در این تحقیق به ارزیابی عملکرد هوش تجاری که تکامل یافته ترین سیستم اطلاعاتی است، پرداخته شده است. بدین منظور بعد از بررسی ادبیات و سوابق تحقیق، مدل اولیه تحقیق بر اساس مطالعات تحقیقات لین (2009) ، حقیقت منفرد (1389)، با پنج معیار اصلی شامل تطابق با نیازهای کسب وکار و کاربران، کارکرد سیستم، تامین الزامات سازمان و توانایی یکپارچه سازی، انعطاف پذیری سیستم و ادغام تجارب و نیازها با 14 زیر معیار، تدوین شد. سپس جهت ارزیابی سیستم، با توجه به تاثیر و وابستگی عوامل متعدد بر عملکرد BI ، از دو تکنیک فرایند تحلیل شبکه کلاسیک و فازی به مدد نرم افزار سوپردسیژن استفاده گردید. بر این اساس مسئله تصمیم گیری در سه سطح به صورت شبکه ای ساختار داده شد و با کسب دانش و اطلاعات تصمیم گیرندگان به شکل واژه های زبانی از طریق پرسش نامه مقایسات زوجی مربوط، واژه های زبانی با معانی شان، جایگزین گردید. از آنجا که پرسش نامه ، از نوع مقایسات زوجی بود با محاسبه نرخ سازگاری پایایی آن تایید و روایی پرسش نامه توسط خبرگان تایید شد. نتایج حاصل از روش فرایند تحلیل شبکه کلاسیک نشان می دهد، معیار کارکرد سیستم هوش تجاری با وزن نرمال 0/287 از بیش ترین اولویت برخوردار است. بر اساس محاسبات فازی (از نوع اعداد مثلثی)، معیار توانایی یکپارچه سازی از بیشترین اولویت برخوردار است، با مقایسه نتایج این دو رویکرد، معلوم گردید که رویکرد FANP جواب دقیق تری تولید می کند؛ دلیل این امر آن است که منطق فازی، انعطاف پذیری مورد نیاز برای نمایش عدم قطعیت ناشی از خطای داده ای یا ابهام در قضاوت ها را فراهم می کند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمای راه و مکملی در جهت پیاده سازی هوش تجاری باشد تا سازمان با توجه به اولویت های ارزیابی عملکرد سیستم، منابع خود اعم از منابع مالی و زمانی را جهت تحقق و بهبود اهداف سازمانی تخصیص دهد.

کلیدواژه ها:

سیستم های هوش تجاری ، روش تحلیل شبکه ، منطق فازی ، فرایند تحلیل شبکه فازی.

نویسندگان

فخریه ساده نژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ایران

منصور زراء نژاد

استاد و عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ایران