مطالعه تاثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین پروری با نقش تعدیل گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری زاهدان)

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

435

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF03_184

تاریخ نمایه سازی: 28 مهر 1398

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت جانشین پروری با نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در شهرداریزاهدان میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا، توصیفی- پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعهآماری پژوهش، کارکنان (رسمی و پیمانی) شاغل در ستاد مرکزی شهرداری زاهدان به تعداد 472 نفر بودند. با استناد به جدولمورگان، تعداد 212 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه های یادگیری سازمانی، جانشین پروری و تعهد سازمانی هستند. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های یادگیریسازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی، اشتراک دانش، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی و توسعهشایستگی های کارکنان) بر مدیریت جانشین پروری و تعهد سازمانی تاثیر معنی دار دارد و مولفه های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی،تعهد مستمر و تعهد هنجاری) نیز بر مدیریت جانشین پروری کارکنان شهرداری تاثیرگذارند.

نویسندگان

میناریگی خاص
مینا ریگی خاص

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، شهرداری زاهدان، ایران

محمدنهتانی
محمد نهتانی

کارشناس ارشد هوش مصنوعی، شهرداری زاهدان، ایران

احمدخواجه احمدی
احمد خواجه احمدی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شهرداری زاهدان، ایران