برآورد اثر ریزگرد و تغییرات اقلیمی بر تولید شلتوک در استان خوزستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 579

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TICD02_051

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1398

چکیده مقاله:

امروزه پدیده ریزگرد اثرات نامطلوبی بر زندگی مردم خوزستان دارد و هر ساله خسارتی را به آنها تحمیل می کند در همینراستا، پژوهش حاضر سعی دارد تاثیر ریزگرد را بر محصول شلتوک استان خوزستان با استفاده از تابع واکنش عملکرد موردبررسی قرار دهد. این بررسی با بهره گیری از داده های تابلویی در طی یک دوره 26 ساله (95-1370) انجام شد. نتایج به دستآمده گویای این امر است که متغیر ریزگرد تاثیر منفی و معنیداری بر محصول شلتوک دارد. به طوری که به ازای یک ساعتافزایش ریزگرد در طی دوره کشت محصول، 720 گرم در هر هکتار از محصول شلتوک کاهش می یابد که با احتساب کل ساعتبروز ریزگرد در دوره کشت، محصول شلتوک بیش از 157 کیلوگرم در هر هکتار (بالغ بر 4/6 درصد) کاهش می یابد. از میانمتغیرهای اقلیمی استفاده شده فقط متغیر رطوبت تاثیر معنی داری بر محصول شلتوک می گذارد به نحوی که با افزایش یکدرصد رطوبت، حدودا 43 کیلوگرم محصول شلتوک در هر هکتار افزایش می یابد. سایر متغیرهای اقلیمی بارش، دما و سرعت بادبر روی این محصول تاثیری معنی داری ندارند. روند عملکرد شلتوک طی سال های مورد مطالعه افزایشی بوده بدین صورت کهمحصول شلتوک سالانه 86/5 کیلوگرم در هر هکتار افزایش یافته است.

نویسندگان

محمدحسین ذوقی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه زنجان

حیدر قلی زاده

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زنجان

محمدرضا نظری

استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی

نرگس مرادخانی

استادیار اقتصاد، دانشگاه زنجان