مقایسه فنی برخی روش های خاک ورزی حفاظتی در تولید پنبه

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 393

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA03_113

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

در این تحقیق با اعمال شش تیمار خاک ورزی با سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، به مدت دو سال متوالی داده هایعملکردی پنبه و خصوصیات فیزیکی خاک مورد ارزیابی قرار گرفت. طبق نتایج، تیمارها از نظر ارتفاع بوته، عملکرد نهایی و عمق نفوذ ریشهاختلاف معنی داری با هم نداشتند. بیشترین عملکرد محصول، بیشترین مصرف سوخت و کمترین ظرفیت مزرعه ای مربوط به تیمار روشمتداول منطقه بود. تیمار فقط دوبار دیسک با مصرف کمترین سوخت با عملکرد نهایی 2455 کیلوگرم در هکتار در رتبه دوم قرارگرفت.بیشترین کاهش مقاومت خاک در تیمارهای شامل گاوآهن چیزل به دلیل عمق بیشتر خاک ورزی اتفاق افتاد. بنابراین با در نظرگرفتن کلیهعوامل، یک سیستم کم خاک ورزی شامل چیزل و دیسک می تواند به عنوان جایگزین بجای عملیات خاک ورزی مرسوم منطقه در کشت پنبهپیشنهاد گردد.

نویسندگان

ضرغام فاضل نیاری

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، بخش فنی و مهندسی

رضا عادلزاده

مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، بخش فنی و مهندسی

قربان دیده باز

کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، بخش تحقیقات گیاه پزشکی