مطالعه حکمی نقوش کاشی کاری سردر مدارس مرکزی ایران در عصر صفوی و قاجار

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 707

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUICPCONF01_023

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین هنرها که در تزئین و آرایش بنا در دوران اسلامی از جمله دوره های صفوی و قاجار، نقش اساسی دارد،کاشی کاری است. هدف مقاله حاضر، دستیابی به نقوش کاشی کاری ایوان ورودی مدارس گنجعلی خان و ابراهیم خانکرمان و چهار باغ و صدربازار اصفهان است. بدین منظور پس از شناسایی، معرفی و دسته بندی نقوش کاشی کاریایوان های ورودی، حکمت نقوش آن نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین وجوه افتراق و اشتراک نقوش کاشی کاریسردر ورودی مدارس گنجعلی خان کرمان و چهارباغ اصفهان در عصر صفوی و نقوش کاشی کاری سردر ورودی مدارسابراهیم خان کرمان و صدربازار اصفهان در عصر قاجار نیز از اهداف دیگر این مقاله است. روش تحقیق در این مقالهتوصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شیوه هایاجرای نقوش کاشی کاری سردر ورودی مدرسه گنجعلی خان معرق و ابراهیم خان هفت رنگ است. همچنین شیوه هایاجرای نقوش کاشی کاری سردر ورودی مدارس چهارباغ و صدر بازار، کاشی معرق است. نقوش به کار رفته در تزئیناتکاشی کاری مدارس یاد شده، شامل نقوش هندسی، گیاهی، جانوری و کتیبه است. در سردر ورودی مدارس گنجعلی خانکرمان از نقوش جانوری و کتیبه و در چهارباغ اصفهان از نقوش گیاهی و هندسی استفاده شده است. در مدارس قاجاریابراهیم خان کرمان نقوش گیاهی و جانوری و صدر بازار اصفهان، نقوش هندسی و کتیبه بیشتر به کار رفته است.

نویسندگان

فاطمه خزاعی

دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

سعیده شیروانی

دانشجوی کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

فرهاد خسروی بیژائم

استادیار گروه کتابت و نگارگری، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان