بازنمایی هویت ملی در آثار نقاشی خط فرامرز پیلارام

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 963

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUICPCONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هنر همچون آینه ای است که هویت ملی یک سرزمین را انعکاس می دهد. علاوه بر آن، شیوه ای برای بازیابی هویت وحفظ گذشته ی یک کشور نیز به شمار می آید. به عبارتی، پیوند هنر و هویت امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود و دراین میان، هنرمند به عنوان فردی که بی واسطه با هنر سر و کار دارد، نقش بسزایی در بازنمایی هر چه بهتر هویت ملیسرزمین خود ایفا می کند. بنابراین، شکل گیری مکتب سقاخانه در دهه ی سی و چهل که آفرینش اثر هنری با هویتدغدغه ی هنرمندان بود، نقطه ی عطفی در تاریخ هنر ایران به شمار می آید. مکتبی که بر سنت ها و استفاده از مولفههای تاریخی و فرهنگی گذشته ی ایران به شیوهای نوین تاکید داشت. همزمان با این مکتب، در خوشنویسی نیز نوآوریقابل توجهی صورت گرفت و با تلفیق خط و نقش سبکی به نام نقاشی خط پدید آمد که هنری اصیل و ایرانی است.مقاله ی حاضر با هدف بررسی مفهوم هویت ملی و تاثیر آن بر شکل گیری سبک نقاشی خط و ارتباط این مفهوم با آثارفرامرز پیلارام انجام گرفته است. به دلیل ارتباط تنگاتنگ هنرهای سنتی با عرفان، در این مقاله ی توصیفی- تحلیلی کهبه شیوه ی کتابخانه ای و با استفاده از جمع آوری مستندات تاریخی نوشته شده، تجزیه و تحلیل آثار منتخب فرامرزپیلارام بر مبنای هندسه و عرفان ایرانی انجام گرفته است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که سبک نقاشی خطبه علت پیوند عمیق با هنر اسلامی و عرفان ایران، می تواند به عنوان نمونه ی بارزی از هنری بااصالت و ایرانی تلقی شودو در نتیجه قابلیت آن را دارد که مفهوم هویت ملی را به بهترین شکل القا نماید.

کلیدواژه ها:

هویت ملی ، نقاشی خط ، فرامرز پیلارام ، رنگ و نور در عرفان

نویسندگان

پگاه سادات رضوی هندی

کارشناس ارشد پژوهش هنر، موسسه غیرانتفاعی مارلیک، نوشهر