راه اندازی الایزای غیر مستقیم جهت استفاده در مطالعه سرولوژیک گاوان آلوده به نئوسپورا کانینوم در اطراف تبریز

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

VETLAB01_385

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف: نئوسپوروز بیماری نسبتا جدیدی است که به عنوان عامل مهمی در سقط جنین گاوهای شیری اهمیت یافته است .در ایران آنتی بادی این انگل در سرم گاوهای مناطق مشهد، تهران، بابل و اهواز با استفاده از کیت الایزای تجاری شناسایی شده است . جهت کاستن از هزینه های بررسی بیماری مذکور، افزایش سرعت در آزمایشات و بررسی تعداد نمونه های بیشتر به صورت همزمان که معمولا در روش استفاده از کیت الایزای تجاری قابل حصول نیست . این بررسی جهت راه اندازی الایزای غیر مستقیم جهت استفاده در مطالعه سرولوژیک گاوان آلوده به نئوسپورا کانینوم در تبریز انجام پذیرفت . مواد و روش کار: 76 نمونه سرم خونی از گاوهای شیری سقط کرده در تبریز جمع آوری و با استفاده از کیت الایزای تجاری بررسی شد جهت راه اندازی الایزای خانگی از روش چکربورد استفاده شد. سرم های مثبت و منفی مورد استفاده از الایزای تجاری به دست آمد. آنتی ژن های مورد استفاده از لیز تاکی زوئیت تخلیص شده از کشت سلولی به دست آمد و پس از اندازه گیری کمیت پروتئین آن، یک میکروگرم در حفره های پلیت الایزا قرار نتایج الایزای خانگی با رسم منحنی ROC با الایزای تجاری مورد مقایسه قرار گرفت . بهترین حساسیت ویژگی و آستانه مثبت و منفی محاسبه شد. نتایج و بحث : با در نظر گرفتن توزیع نرمال جذب نوری سرم منفی و با محاسبه جذب نوری 0/28 به عنوان آستانه مثبت /منفی ، حساسیت نسبی 96% و ویژگی نسبی 85% به دست آمد. چون تعیین آستانه مثبت / منفی یک امر دینامیک می باشد؛ می توان در گله های با پاسخ سرمی مثبت از آستانه بالاتری برای حفظ دام های پر ارزش استفاده نمود. در این حالت توصیه می شود که جذب نوری 0/35 با حساسیت نسبی 90% و ویژگی 95% به عنوان آستانه در تست الایزا استفاده شود. در مطالعه مشابه دیگری نیز مقادیر مختلف جذب نوری به عنوان آستانه مثبت / منفی اعلام شده است . به طور مثال در آستانه 0/35، حساسیت 95% و ویژگی 98% بوده است . در آن مطالعه آستانه 0/5 موجب بالاترین ویژگی (99%) می گردد. از آن جایی که نوع آنتی ژن مورد استفاده در آن مطالعه تا حد زیادی شبیه مطالعه حاضر می باشد. می توان نزدیکی مقادیر آستانه مثبت /منفی در این دو مطالعه را توجیه نمود. در هر صورت برای کاهش هزینه های ناشی از موارد مثبت کاذب می توان آستانه را بالاتر گرفت و یا بر عکس برای پرهیز از موارد منفی کاذب می توان آستانه را کاهش داد .

نویسندگان

احمد نعمت الهی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

رضی اله جعفری

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

غلامعلی مقدم

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز