مقایسه اثر زعفران و دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی هرنیورافی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCMED01_091

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1398

چکیده مقاله:

زمینه وهدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر عصاره خشک زعفران با قرص دیازپام در کاهش اضطرب قبل از جراحی هرنیورافی انجام شد. روش کار: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، تعداد 102 بیمار 5 تا 18ساله شرکت داشتند. نمونه ها به صورت تصادفی و مبتنی به هدف انتخاب شدند. سپس براساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه مداخله 25 میلی گرم عصاره خشک زعفران و برای گروه کنترل قرص دیازپام 5 میلی گرم، 3 ساعت قبل جراحی هرنیورافی تجویز شد. بیماران پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر را قبل از مصرف دارو در بدن ورود به اتاق عمل پر کردند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی اسپیرمن، ضریب همبستگی پیرسونوتی مستقل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: میزان اضطراب پنهان پس از مصرف دارو در گروه مداخله کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت. P<0.05آزمون تی زوجی تفاوت آماری معناداری P=0.007 قبل وبعد از مداخله در گروه مداخله نشان داد. همچنین بعد از مداخله بین دوگروه زعفران و دیازپم نیز اختلاف آماری معناداری وجود داشت. P=0.019 بطوریکه اطراف در گروه زعفران کمتر بود. بحث ونتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از عصاره خشک زعفران به عنوان یک پیش داروی موثر جهت کاهش اضطراب به خصوص قبل از عمل جراحی میتوان استفاده نمود.

کلیدواژه ها:

زعفران ، دیازپام ، هرنیورافی ، اضطراب قبل از عمل

نویسندگان

آرش حمزه ای

متخصص بیهوشی ومراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ایران

محسن علی اکبری

دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ایران

علیرضا مسلم

عضو هیئت علمی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی گناباد ایران

مهدی بصیری مقدم

مربی عضو هیئت علمی گروه پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد ایران