رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

سال انتشار:

1398

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

288

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_307

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران، انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان در سال 1396 به تعداد 237 نفر که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 144 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون از طریق برنامه نرم افزاری SPSS 23 بود. یافته ها نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفه های آن (کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش، انتقال دانش و ثبت دانش) با کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران رابطه مثبت معنادار وجود دارد .(P <  0/01)

کلیدواژه ها:

مدیریت دانش ، کارآفرینی سازمانی ، اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

نویسندگان

اصغرمعصومی
اصغر معصومی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، جویبار، ایران.