تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 370

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF04_190

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1396 به مدت 6 سال و تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش رگرسیون تابلویی نتایج نشان داد که مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از اینرو با توجه به نتایج و تجزیه و تحلیل برآورد میتوان نتیجه گرفت مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

مالکیت دولتی ، مدیریت سود ، اجتناب مالیاتی ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

فرزاد قلی پوراوجقاز

گروه حسابداری ، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مقدس اردبیلی، اردبیل ، ایران

محمد علیپور

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد خلخال، اردبیل ، ایران

حمیدرضا عزیزی

گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران