اثر زنجیره تامین لارج بر مزیت رقابتی در سازمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 915

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET04_074

تاریخ نمایه سازی: 4 شهریور 1398

چکیده مقاله:

مدیریت زنجیره تامین در حال حاضر به یک راه روشن برای زنده ماندن در دنیای رقابتی تبدیل شده است. سازمانها با به کار بردن شیوه های مدیریتی بهتر، مدیریت زنجیره تامین برای مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی خود را به سود می رسانند. بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیتهای رقابتی برای شرکتها میباشد. امروزه کلیه سازمانها با فضای رقابتی شدید و همچنین تغییرات شدید در محیط مواجه هستند. با توجه به این امر که رقابت در زنجیره تامین یکی از ابزارهای باقی ماندن در دنیای رقابتی امروز است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش زنجیره تامین لارج و همچنین زنجیره تامین رقابتی بر ایجاد مزیت رقابتی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، فرضیه های پژوهش بررسی شده است. قبل از آزمون این فرضیه ها، بررسی برازش مدل اندازهگیری، مدل ساختاری و مدل کلی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاکی از اثر مثبت زنجیره تامین لارج و زنجیره تامین رقابتی بر ایجاد مزیت رقابتی است. پیامدهای مستقیم، غیرمستقیم و کلی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه صفر نشانگر نبود اثر معنادار متغیر مستقل بر وابسته بود؛ فرضیه یک اثر معنادار متغیر مستقل بر وابسته را نشان میداد؛ چون که مقدار p کمتر از 0/05 و مقدار آماره t بزرگتر از قدر مطلق 1/96 بود، فرض یک پژوهش با اطمینان 95 درصد تایید شد.

نویسندگان

ابوالقاسم آسایش

کارشناس ارشد مدیریت توسعه بازار فیزیکی، بورس کالای ایران، تهران، ایران

امان اله راه پیما

استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، ایران

آفرین رضایی

عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، ایران

سمیه کارآمد

عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، ایران