امکان سنجی استقرار مدیریت دانش از نظر وضعیت زیرساخت های لازم در شهرداری (مطالعه موردی شهرداری ساوه)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 418

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM05_194

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1398

چکیده مقاله:

امروزه پویایی، پیچیدگی، عدم قطعیت از مشخصه های بارز محیط های سازمانی است، در چنین محیطی سازمان ها برای پیشرفت و کسب رضایت مشتریان و یا ارباب رجوع خود نیازمند مدیریت صحیح دانش خود می باشند. چنانچه سازمان ها بخواهند از منافع بی شمار مدیریت دانش بهره گیرند بایستی عوامل زیرساختی مناسبی را فراهم آورند. تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سوال که شهرداری منطقه 1 ساوه تا چه اندازه از نظر وضعیت زیرساختهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش آمادگی دارد انجام خواهد شد. زیرساخت های مدیریت دانش متشکل از چهار بعد : فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، و منابع انسانی در نظر گرفته میشود و مبنای روش تحقیق: توصیفی – پیمایشی است.داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های معتبر و استاندارد در سطح نمونه 08) نفر) بررسی و به کمک آزمون های t تک نمونه ای، فریدمن، و ویلکاکسون مورد تحلیل قرار خواهدگرفت. نتایج مورد انتظار تحقیق ، از نظر هریک ازابعاد زیرساخت های مدیریت دانش و همچنین مولفه های مربوط به آن ها جهت استقرار مدیریت دانش از وضعیت مساعدی برخوردار خواهد بود یا خیر، در این میان وضعیت سه بعد: فناوری اطلاعات، منابع انسانی و فرهنگ سازمانی درچه سطح ارزیابی قرار می گیرد و بعد ساختار سازمانی نیز معنادار خواهد بود. همچنین یافته های جانبی تحقیق نشان نشان خواهد داد که در خصوص ابعاد مربوط به فرایندهای مدیریت دانش نیز از ابعاد تولید دانش، کسب دانش، ذخیره سازی دانش، تسهیم و انتقال دانش، بکارگیری دانش از وضعیت مساعدی برخوردار می باشد یا خیر. .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

منصور شیرمرد

دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول

سیدمهدی حسینی

شهردار ساوه

یداله جوانمرد

مدیر حراست شهرداری ساوه

مهدی صفاخلج

معاون اداری –مالی شهرداری ساوه