بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت زندگی کاری در سازمان جهادکشاورزی استان همدان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 322

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MERC01_165

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1398

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان جهادکشاورزی استان همدان می باشد که تمامی موارد موردنیاز جهت تبیین مدیریت ارتباط با مشتری در این اداره کل را دراختیار محقق قرار می دهد. این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان همدان (432 نفر) بوده که از بین آنها تعداد 203 نفر از کارکنان بعنوان نمونه آماری انتخاب شده است. این تحقیق شامل 1 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، کیفیت زندگی کاری کارکنان با مدیریت ارتباط با مشتری دارای ارتباط مثبت و معناداری می باشد و از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری حقوق فردی در سازمان کار دارای بیشترین ارتباط با مدیریت ارتباط با مشتری است، پس از آن انسجام اجتماعی در سازمان کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم و در نهایت نیز کمترین ارتباط را با مدیریت ارتباط با مشتری، کار وکل فضای کلی زندگی داراست. دو مولفه شرایط کاری امن و سالم و دستمزد کافی و منصفانه نیز رابطه معناداری با مدیریت ارتباط با مشتری ندارند.

کلیدواژه ها:

مدیریت ارتباط با مشتری ، کیفیت زندگی کاری ، سازمان جهادکشاورزی

نویسندگان

امیر یعقوبی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

احمد شانیان

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

سید جمال الدین وفا

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران