بررسی ریسک فرونشست منطقه جنوب غرب شهر تهران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DPMK-9-2_003

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1398

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: پدیده فرونشست به طور معمول با مخاطرات فراوانی همراه است. این پدیده می تواند سبب آسیب های زیربنایی، طبیعی و در نهایت منجر به افزایش خطرپذیری جامعه و اقتصاد گردد . محور بیشتر مطالعات، بر مدل سازی و تکنیکهای آن است و به جز دو مطالعه موردی در شهر تهران، ریسک یا خطرپذیری این پدیده و المانهای در معرض این خطر به طور خاص مورد توجه نبوده است. بررسی خطرپذیری ناشی از این پدیده به منظور اقد امات پیشگیرانه و آمادگی ضرورت مییابد . هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ریسکها و در معرض قرارگیری المانهای مهم و کلیدی د ر محدوده فرونشست است.روش: در این پژوهش، محدوده فرونشست با استفاده از تحقیقات پیشین تعیین و المانهای مهم و مورد نظر در این پهنه شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها از منابع معتبر و مستند، جمع آوری و به صورت رقومی تهیه شد . این اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی پردازش و جانمایی گردید . لایه های اطلاعاتی مورد نظر در این مطالعه شامل جمعیت و مراکز جمعیتی مهم، ساختمانهای مهم و سازه های مربوط به ابنیه فنی راه، سیستم حمل و نقل، زیرساختها و شریانهای حیاتی است که پس تهیه نقشه المانهای تحت خطر، خطرپذیری مربوط به آنها تحلیل گردید . در بررسیهای سازهای ابنیه راه و ساختمان از بررسیهای میدانی استفاده شد.یافته ها: بررسی ریسک جمعیتی (مراکز مهم جمعیتی)، ریسک فیزیکی المانهای نقطه ای، خطی و محدودهای حوزه ساختمان و شهرسازی نظیر راه ها، خطوط ریلی، خطوط مترو، فرودگاه، ابنیه فنی راه، صنایع و تاسیسات شهری و شریانهای حیاتی و تاسیسات وابسته به آن در این بخش بیانگر در معرض قرارگیری بالای المانهای مهم د ر محدوده فرونشست است.نتیجه گیری: براساس اطلاعات رقومی موجود،120 کیلومتر از خط راهآهن، 25 کیلومتر از خطوط مترو،2300 کیلومتر از راه ها و معابر شهری و بین شهری، 21 دهنه پل،2 انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز،7 ایستگاه گاز،30 کیلومتر طول لوله نفت و بیش از 70 کیلومتر خطوط فشار قوی برق، 5 منطقه از شهر تهران، 8 شهر، 99 آبادی در این پهنه واقع شده اند . جمعیت در زون فرونشست 1793264 است و تعداد زیاد ی از شاغلین و مراکز آموزشی و درمانی و تولیدی د ر این محدوده قرار دارد .

نویسندگان

فاطمه دهقان فاروجی

عضو هیات علمی، کارشناسی ارشد زمین شناسی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری، تهران، ایران.

علی بیت اللهی

عضوهیات علمی، دکترای ژیوفیزیک، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری، تهران، ایران