بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNEH-8-19_003

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1398

چکیده مقاله:

یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان و مدیریت بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی است. نیترات به عنوان یکی از شاخص های شیمیایی آلودگی آب از دیرباز مورد توجه بوده است. هدف از این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به نیترات با استفاده از GIS، روش های آماری و مدل دراستیک می باشد. بر اساس روش دراستیک آسیب پذیری آبخوان میمه در محدوده آسیب پذیری کم و متوسط (128-75) قرار می گیرد. پس از محاسبه شاخص جدید دراستیک با استفاده از Raster Calculation در محیط ARCGIS، بار دیگر همبستگی بین غلظت نیترات در نمونه های آب زیرزمینی و شاخص دراستیک جدید محاسبه گردید. در این حالت ضریب هبستگی از 162/0 – (قبل از بهینه سازی) به 842/0(بعد از بهینه سازی) افزایش یافت. همبستگی فوق در سطح احتمال 95 درصد معنی دار بود (05/0> P-value). برای تهیه نقشه پهنه بندی غلظت نیترات، نمونه برداری از 10 حلقه چاه بر اساس اصول نمونه برداری استاندارد انجام و به روش اسپکتروفتومتری مورد آنالیز قرار گرفت. سپس نقشه پهنه بندی غلظت نیترات با استفاده از مدل های میانیابی ترسیم شد. تلفیق دو نقشه آسیب پذیری و پهنه بندی غلظت نیترات نشان می دهد اکثر محدوده مورد مطالعه در محدوده بی خطر و کم خطر قرار دارد و تنها بخش کوچکی از منطقه که غلظت نیترات نیز در آب زیرزمینی آن بالاتر از 50 میلی گرم در لیتر است، در محدوده خطرناک طبقه بندی شده است. بر اساس نقشه پهنه بندی غلظت نیترات، بالاترین غلظت در آب های زیرزمینی قسمت جنوبی آبخوان میمه مشاهده گردید که ناشی از تاثیر متقابل آلودگی ناشی از فعالیت های کشاورزی، برگشت آب آبیاری، جنس زمین، نرخ بالاتر تغذیه، هدایت هیدرولیکی و نفوذپذیری خاک می باشد.

نویسندگان

لیلا گرجی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان

جواد طباطبایی

استادیار زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه آزاد میمه، اصفهان

اکبر قاضی فرد

دانشیار زمین شناسی زیست محیطی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

مژگان انتظاری

دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آرزومند معصومه و همکاران (1394). ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی ...
 • اصغری مقدم اصغر؛ فیجانی الهام؛ ندیری عطا لله (1388). ارزیابی ... [مقاله ژورنالی]
 • امیراحمدی ابوالقاسم (1392). بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با ...
 • سازمان آب منطقه ای اصفهان (1390). بهنگام سازی بیلان منابع ...
 • سازمان آب منطقه ای اصفهان (1394). بهنگام سازی بیلان منابع ...
 • تاثیر لندفیل مشهد بر آلودگی منابع آب زیرزمینی [مقاله کنفرانسی]
 • معروفی صفر؛ سلیمانی سامره؛ قبادی محمد حسین؛ رحیمی قاسم؛ معروفی ... [مقاله ژورنالی]
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ...
 • آرزومند معصومه و همکاران (1394). ارزیابیآسیبپذیریآبزیرزمینیدشتآستانه-کوچصفهانبااستفادهازمدلاصلاحشدهDRASTIC- NW، نشریهآبیاریوزهکشیایران،شماره1،جلد9،صص 75-82. ...
 • اصغریمقدماصغر؛فیجانیالهام؛ندیریعطا لله (1388).ارزیابیآسیبپذیریآبزیرزمینیدشتهایبازرگانوپلدشتبااستفادهازمدلدراستیکبراساس GIS،مجلهمحیطشناسی،سالسیوپنجم،شماره52، صص 55-64. ... [مقاله ژورنالی]
 • امیراحمدی ابوالقاسم (1392). بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با ...
 • سازمان آب منطقه ای اصفهان (1390). بهنگام سازی بیلان منابع ...
 • سازمان آب منطقه ای اصفهان (1394). بهنگام سازی بیلان منابع ...
 • تاثیر لندفیل مشهد بر آلودگی منابع آب زیرزمینی [مقاله کنفرانسی]
 • معروفی صفر؛ سلیمانی سامره؛ قبادی محمد حسین؛ رحیمی قاسم؛ معروفی ... [مقاله ژورنالی]
 • موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ...
 • Akhavan, S. Zare Abyaneh, H. Bayat Varkeshi, M. (2014). A ...
 • Aller, L. Bennett, T. Lehr, J.H. Petty, R.J. and Hackett, ...
 • Almasri, M.N. (2008). Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for ...
 • American Public Health Association. Standard methods for the examination of ...
 • Goudarzi, Sh, Jozi, A, Monavari, M, Karbasi, A, Hasani, AH, ...
 • Guo, W. Fu, Y. Ruan, B. Ge, H. Zhao, N. ...
 • Khodae, I. K, A. Shahsavair, B. Etebari. (2006). Juvein Aquifer ...
 • Lasagna, M. De Luca, D.A. & Franchino, E. (2016). The ...
 • Gabriela Breaban, I. Paiu, M. (2012). Application of Drastic Model ...
 • Neshat, A. Pradhan, B. Pirasteh, S. and Zulhaidi Mohd Shafri, ...
 • Piscopo, G. (2001). Groundwater vulnerability map explanatory Notes-Castlereagh Catchment. Land ...
 • US EPA, (1996): Environmental Indicators of Water Quality in The ...
 • Rodriguez-Galiano VF, Paula Mendes, M.Garcia-Soldado, M.Chica-Olmo M, and Ribeiro, L. ...
 • Akhavan, S. Zare Abyaneh, H. Bayat Varkeshi, M. (2014). A ...
 • Aller, L. Bennett, T. Lehr, J.H. Petty, R.J. and Hackett, ...
 • Almasri, M.N. (2008). Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for ...
 • American Public Health Association. Standard methods for the examination of ...
 • Goudarzi, Sh, Jozi, A, Monavari, M, Karbasi, A, Hasani, AH, ...
 • Guo, W. Fu, Y. Ruan, B. Ge, H. Zhao, N. ...
 • Khodae, I. K, A. Shahsavair, B. Etebari. (2006). Juvein Aquifer ...
 • Lasagna, M. De Luca, D.A. & Franchino, E. (2016). The ...
 • Gabriela Breaban, I. Paiu,M. (2012). Application of Drastic Model and ...
 • Neshat, A. Pradhan, B. Pirasteh, S. and Zulhaidi Mohd Shafri, ...
 • Piscopo, G. (2001). Groundwater vulnerability map explanatory Notes-Castlereagh Catchment. Land ...
 • US EPA, (1996): Environmental Indicators of Water Quality in The ...
 • Rodriguez-Galiano VF, Paula Mendes, M.Garcia-Soldado, M.Chica-Olmo M, and Ribeiro, L. ...
 • نمایش کامل مراجع