بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان بانقش میانجی کارآفرینی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شهرداری شهرستان ملایر)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 284

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

APMEA01_148

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398

چکیده مقاله:

از آنجا که شهرداری ها در سوق دهی امکانات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی در مناطق مختلف شهر نقش به سزایی بر عهده دارد از طرفی مردم به عنوان صاحبان نفع برندگان از سرمایه اجتماعی ارتباط دوجانبه ای دارد، بسترسازی ایجاد شرایط لازم درجهت افزایش این شاخص در بین افراد میتواند منافع مقابلی برای مردم سازمان های مسیول از جمله شهرداری داشته باشد. نهاد شهرداری در اغلب کشورهای جهان ازجمله ایران ادارهی امور شهر را بر عهده دارد بررسی عملکرد آن همواره مورد بحث بررسی محققان بوده است. بدین منظور در این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی کارآفرینی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش را 440 نفر از کارشناسان مدیران شهرداری شهرستان ملایر تشکیل داده اند که بر اساس فرمول کوکران، 205 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.ابزار گردآوری داده ها، سه پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت گوشال)، پرسشنامه کارآفرینی (ماگاریت هل) وپرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد کارکنان بود که پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 0/93، کارآفرینی 0/81، ارزیابی عملکرد کارکنان 0/84 به دست آمد. نتایج آزمون تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار spss25 ونرم افزار لیزرل) بر روی مدل پیشنهادی پژوهش نشان داد که مدل از برازش خوب قابل قبولی برخوردار بود تمامی مسیرها (فرضیه ها) با اطمینان بالا مورد تایید قرارگرفتند.در این بین، بیشترین میزان اثر مربوط به رابطه بین سرمایه اجتماعی کارآفرینی کارکنان بود 0/68 کارآفرینی سرمایه اجتماعی نیز هریک به ترتیب، اثری 0/45 0/36 درصدی بر عملکرد کارکنان داشتند همچنین کارآفرینی نقش میانجی بین سرمایه اجتماعی عملکرد کارکنان ایفا می کند

نویسندگان

مجید نیلی احمدآبادی

دانشگاه قم، دانشکده مدیریت اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی

نسرین کریمی

دانشگاه قم، دانشکده مدیریت اقتصاد، گروه مدیریت صنعتی