ارزیابی مدل سازی سه بعدی مبتنی برفتوگرامتری پهپادمبنا: مقایسه خط تولید نرم افزارهایAgisoft Photoscan وPhotomodeler UAS

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 554

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NGTU01_053

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه عملکرد دو نرم افزار معروف فتوگرامتری پهپادمبنا جهت نقشه برداری و مدلسازی است. برای این منظور نرمافزارهای (AGS)Agisoft Photoscan،(PUAS) Photomodeler UAS برروی دادهای مربوط به کشور سوییس مورد ارزیابی قرار گرفت. در این ارزیابی سعی شده است با تولیدات مختلف این نرمافزارها شامل، مدل رقومی زمین، سطح پیوسته با نقاط متراکم، بافت تصویری مدل سه بعدی و تصویر قایم تولید شده در دو نرمافزار مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل هم به صورت کمی و هم کیفی مورد ارزیابی و تجزیه- تحلیل قرار گرفت. در بررسیهایکمی با استفاده از نقاط کنترل و چک و همچنین نقاطی که بصورت تصادفی از منطقه برداشت شده مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج کیفی بصورت بصری نشانداد که نرمافزار AGS در مدلسازی سه بعدی در بازسازی لبه های در مناطق شهری و در نقاط مرزی مدلهای تولیدی، نسبت به نرم افزار دیگر عملکرد بهتری دارد. همچنین ارزیابی کمی نتایج نشان داد که با در نظرگرفتن نقاطچک، میزان دقت در تولیدات نرمافزار AGS متوسط 0,8 میلیمتر بوده و در نقاط انتخابی دقت 0,2652 متر و در PUAS دارای دقت متوسط 30 سانتیمتر و در نقاط تصادفی انتخابی نیز در این نرم افزار به دقت 0,3791 مترحاصل گردید. ارزیابی کمی و کیفی نتایج نشان میدهدکه نرم افزار AGS در نقشهبرداری و مدلسازی سهبعدی با توجه به نقاط چک دقت بهتری نسبت به نرمافزار PUAS میباشد در مقابل، نرم افزار AGS دارای نمایش بصری با رزولوشن در تولیدات ایجاد شده از لحاظ بصری نسبت به نرم افزار دیگر مورد بررسی از کیفیت و کارایی بیشتری برخودار است. در کل، نرم افزار PUAS هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ نقاط چک از دقت کمتری نسبت به نرم افزار AGS برخودار می باشد

نویسندگان

سلمان رضایی

دانشجوی مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تبریز

حسن امامی

استادیار گروه نقشه برداری، دانشکده فنی و مهندسی مرند، دانشگاه تبریز