شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس و بررسی خواص آنتیاکسیدانی عصاره گیاه زردینه خاردار(Xanthium spinosum L.) و گیاه زردینه (Xanthium strumarium L.)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,387

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT01_056

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

گیاهان منبع غنی از ترکیبات فنولی هستند که مهمترین آنتی اکسیدانهای طبیعی به شمار می آیند. در این تحقیق ، اندامهای هوایی خشک شده ی گیاهان زردینه خاردار و زردینه، به روش سوکسله عصاره گیری شد. اسانس گیری از اندام-های هوایی گیاه به روش تقطیر با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر به مدت 2 ساعت، انجام شد. شناسایی ترکیبات اسانس دو گیاه فوق توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی انجام شد و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی اندامهای هوایی این دو گیاه با استفاده از روش 2 و -2 دی فنیل -1پیکریل هیدرازیل، بررسی و مقایسه گردید. در این روش از ترکیب بوتیل هیدروکسی تولوین به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. 41 ترکیب در اسانس گیاه زردینه شامل90/11 درصد کل اسانس شناسایی شد که لیمونن (%36,40)، میرسن (%10,17)، سابینن (%6,64) و جرمکرن دی (%6,10) اجزای اصلی اسانس بودند. 73 ترکیب در اسانس گیاه زردینه خاردار که 97/10 درصد اسانس را تشکیل میداد شناسایی گردید که جرمکرن دی((%20,8، جرم کرا-(15)4،5،(14)10 تری ان--1ال((%8، شیوبونول((%6,3 و کاروتول (%4,9) ترکیبات اصلی اسانس بودند. نتایج بررسی ها نشان داد عصارهی متانولی گیاه زردینه خاردار، خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به عصاره متانولی گیاه زردینه دارد.

نویسندگان

علی فیروزنیا

استادیار دانشکده شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

ملیحه صمدی کاظمی

استادیار دانشکده شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

فهیمه دوست زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

مینا ایزدی توپکانلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد شیمی، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران