نقش بازاریابی داخلی در وفاداری و هویت برند مجموعه های آبی ورزشی شهر کرج

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 484

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASSH02_102

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازاریابی داخلی در وفاداری و هویت برند مجموعه های آبی ورزشی شهر کرج ، بود.روش کار: قلم روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 950 نفر از مشتریان مجموعه های آبی بودند که با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های بازاریابی داخلی مونی و فورمن (1995) ، پرسشنامه وفاداری مشتریان کرونا (2002) و هویت برند میل و آشفورد (1992 )استفاده شد. روایی پرسشنامه ها به تایید 10 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای بازاریابی داخلی (84/0)، وفاداری برند (74/0) و هویت برند (64/0)محاسبه شد. برای تجزیه وتحلیل نتایج داده ها از روش های آماری توصیفی، استنباطی، آزمون کلموگروف-اسمیرنف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 22، استفاده شد.یافته ها: . نتایج تحقیق نشان داد بازاریابی داخلی با وفاداری مشتریان و هویت برند مجموعه های آبی رابطه معناداری دارد و متغیر بازاریابی داخلی قادر به تبیین 18و17درصد واریانس متغیرهای وفاداری مشتریان و هویت برند است.نتیجه گیری: بازاریابی داخلی و کسب رضایت کارکنان داخلی در وفاداری و هویت برند مجموعه های ورزشی نقش بسیار مهمی دارد.

نویسندگان

مریم سمیعی مجدآبادی

کارشناس ارشد مدیریت ورزش، دانشگاه پیام نور واحد شهر ری، تهران. ایران.