صنعت بازاریابی

این صفحه به صورت اختصاصی به صنعت بازاریابی و موضوع های وابسته و زیرمجموعه اختصاص دارد. در این بخش مقالات اختصاصی این موضوع و اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی با موضوع مرتبط جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود.1,044 مقاله یکتا به این موضوع اختصاص یافته است.

کنفرانسهای علمی در حوزه صنعت بازاریابی