بررسی نشت الکترولیتی در برخی ارقام جو زراعی تحت تنش سرمای دیرس بهاره

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF08_047

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش، بررسی نشت الکترولیتی در برخی ارقام جو زراعی تحت تنش سرمای دیرس بهاره بود. طرح بهصورت تجزیه مرکب در قالب کاملا تصادفی اجرا شد. دو عامل برای بررسی پاسخ شامل سطوح ژنوتیپ با 20سطح و تنش با چهار سطح در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه دادهها نشان داد، تنش وارد شده، ژنوتیپ و اثر متقابلژنوتیپ و استرس نسبت به میزان نشت الکترولیتی اختلاف معنی داری دارند و نتایج مقایسه میانگین داده هایصفت نشت الکترولیتی نشان داد که در پاسخ به تنش سرمای بهاره تنوع وجود دارد.

نویسندگان

سحر شمسی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدرضا قلی میرفخرایی

استادیار گروه اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس

مصطفی خدادادی

دانشجوی سابق دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

کوثر حق پناه

دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس