تجزیه و تحلیل نقش واسطه ای بازخورد کار از سرپرست در تاثیر عوامل محیطی،فردی،سازمانی بر ارتقای خلاقیت کارکنان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 308

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BPJ-8-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

زمینه: بی شک، هدف مشترک تمامی سازمانها، ارتقای خلاقیت کارکنان است. امروزه استرس به واژه ی متداول تبدیل شده و همگان با مفهوم آن آشنا بوده و آن را تجربه کرده اند.هدف: مطالعه حاضر با هدف تجزیه و تحلیل نقش میانجیگری بازخورد کار از سرپرست در تاثیر مولفه های استرس مربوط به کار(محیطی،فردی،سازمانی) بر ارتقای خلاقیت کارکنان دانشگاه تبریز، انجام شد.روش: جامعه×آماری×پژوهش×به×صورت تصادفی ساده و×به×تعداد 200×نفر× از×بین کارکنان دانشگاه تبریز،×انتخاب×شدند پژوهش×حاضر×توصیفی،×پیمایشی×از نوع×همبستگی×است.×جهت× جمعآوری×داده ها×از×پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند. روابط میان متغیرها با بکارگیری مدل سازی معادله ساختاریAMOS20 تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد، بازخورد کار از سرپرست بر ارتقای خلاقیت کارکنان تاثیر گذار است و به نظر می رسد مولفه های استرس (عوامل محیطی /عوامل سازمانی / عوامل فردی ) با نقش میانجی-گری بازخورد کار از سرپرست بر ارتقای خلاقیت کارکنان تاثیر معناداری دارد. همچنین کارکنان تحت استرس مربوط به کار خلاقیت بیشتری را در زمانی که سطح بازخورد وظیفه مثبت سرپرستان آنها بالا هستند، نشان می دهند.نتیجه گیری: بنابراین از آنجاییکه شرایط کاردایما در حال تغییر است استرس همواره با درجات مشخصی در رابطه با مسایل مرتبط با کار در سازمانها و مراکز دانشگاهی وجود دارد. از طرفی بادرایت خلاقیت مدیران میتوان، در آینده نقش مهمی را بر پرورش خلاقیت کارکنان در جهت رشد و بالندگی سازمانها و جوامع انجام داد.

نویسندگان

فاطمه عبدوی

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکد تربیت بدنی دانشگا تبریز، تبریز، ایران

سجاد پاشایی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازریابی ورزشی، دانشگا تبریز، تبریز، ایران