مقالات فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره 8، شماره 1