رسانه های دگراندیش از رویکرد انتقادی تا مشارکت اجتماعی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSNE-25-3_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

مبنای نظری رسانه های دگراندیش مفهوم ضدهژمونیک گرامشی و مفهوم صنعت فرهنگ مکتب فرانکفورت است.آنها با این مفاهیم به نقد کارکرد رسانه های جمعی جریان اصلی در توزیع و تقویت افکار سرمایه داری و هژمونیسرمایه داری در جامعه می پردازند. رسانه های جریان اصلی، رسانه های ایدیولوژیک، هژمونیک و غیرانتقادی هستندکه در راستای حفظ نظام سرمایه داری، تقویت پروژه جهانی شدن و امپریالیسم فرهنگی فعالیت می کنند.رسانه های دگراندیش در مقابل رسانه های جریان اصلی تعریف می شود، هدف رسانه های دگراندیش بهچالش کشیدن اشکال سرمایه داری مسلط در حوزه محصول رسانه ای، ساختار رسانه ای، محتوا، توزیع ودریافت رسانه ای است. رسانه های دگراندیش به موضوعاتی نظیر جنبش های اجتماعی، رویکردهایپسامارکسیستی و مطالبات سیاسی جدید می پردازد. رسانه های دگراندیش در ادبیات نظری ارتباطات و فضایرسانه ای کشور شناخته شده نیست و نهادهای سیاسی و رسانه ای کشور سیاست مشخصی برای کاربست آندر دیپلماسی رسانه ای ندارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی ابعاد نظری رسانه های دگراندیش رهیافت هاییبرای استفاده از رسانه های دگراندیش در دیپلماسی رسانه ای ارایه می دهد. رسانه های دگراندیش به مثابهفرصتی برای نظام رسانه ای کشور به شمار می رود که می تواند از این پتانسیل به منظور بازنمایی خود ومدیریت افکار عمومی جوامع دیگر استفاده کند.

نویسندگان

احسان پوری

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

مهدی شهبازی

کارشناس ارشد جامعه شناسی