ارایه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 296

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JDEM-8-24_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر ارایه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. این پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (240 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه 201 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه ی کارآفرینی و 12 پرسش مربوط بهمولفه ی مدیریت دانش است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب در مورد کارآفرینی 91 % و در موردمدیریت دانش 94 % می باشد. بدین وسیله پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. براساس تحلیل عاملی اکتشافی کارآفرینی به عوامل سازنده:خلاقیت، استقلال، نفوذ، بیرونی بودن، تصمیم گیری، انعطاف پذیری، توفیق طلبی، یادگیری و مدیریت دانش نیز براساس پژوهش های گذشته به سهعامل خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است. نتایج همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته های پژوهش به عنوان مدل بهینه کارآفرینی برپایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی های فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می شود و بین کارآفرینی با سنوات خدمت و سنرابطه معناداری وجود ندارد.

نویسندگان

محمود اکرامی

دانشیار، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران

مهان قلمکاری

کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران