آنالیز بهبود آسیب ایجادشده در اطراف چاه و افزایش تولید توسط عملیات اسید کاری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 388

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHANIC01_008

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

متداولترین روش اسید کاری در ایران، اسید کاری ماتریکسیمی باشد. این نوع عملیات اسید کاری جهت بهبود نفوذپذیرى دراطراف چاه و رسیدن به یک پوسته مىفی انجام می گیرد. همچىینآزمایش های فشار به صورت مستقیم به فعالیت مخزن ارتباط دارند ومعمولا قبل از هرگونه عملیات اسید کاری به مىظور شىاسایی میزانآسیب سازندی در اطراف چاه، فشار مخزن، شعاع تخلیه چاه و مهمتراز همه اثر پوسته انجام می شوند. در این مقاله ، عملیات اسید کاریو تاثیر آن بر میزان بازیافت نفت دریکی از چاه های واقع دریکی ازمخازن نفتی ایران موردبررسی قرار گرفته است. این چاه به علتنفوذپذیری کم ناشی از آسیب سازندی توسط گل حفاری و سیالتکمیل چاه، جهت عملیات اسید کاری انتخاب شده است. در اینمطالعه در ابتدا، توسط اطلاعات آزمایش خیزش فشار قبل از عملیاتاسید کاری این چاه، متغیرهای مهم مخزنی مانىد فشار مخزن،تراوایی سازند و ضریب پوسته محاسبه شده است. سپس عملیاتاسید کاری و نحوه اثرگذاری اسید روی سنگ مخزن بررسی شدهاست. در مرحله بعد، نتایج آزمایش خیزش فشار انجام شده پس ازعملیات اسید کاری این چاه تحلیل می شود و همچىین، میزانافزایش نفوذپذیری سازند و شاخص بهره دهی چاه و همچىین درصدکاهش ضریب پوسته در اثر عملیات اسید کاری به صورت نموداریآنالیز خواهىد شد.

نویسندگان

فاطمه ناصری

موسسه آموزش عالی مهر اروند ،آبادان، ایران

محمد تبعه حیاوی

موسسه آموزش عالی مهر اروند ،آبادان، ایران