مقایسه سبک های یادگیری در مدارس کارآفرین و مدارس عادی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 619

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSC01_009

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور مقایسه سبک های یادگیری در مدارس کارآفرین و مدارس عادی انجام شد. روش پژوهش حاضر پس رویدادی و از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان مدارس کارآفرین و مدارس عادی شهر ... در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل دادند. تعداد40 نفر دانش آموزان مدارس کارآفرین با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین دانش آموزان مدارس عادی همان شهر نیز با روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده تعداد 40 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سبک یادگیری کلب(LSI 2 )؛ و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحلیل واریانس چند متغیری بود. نتایج نشان داد بین دو گروه دانش آموزان مدارس کارآفرین و مدارس عادی، در سبک یادگیری تجربه عینی، مشاهده تعاملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال تفاوت معنادار وجود دارد(01 /0.(P< بنابراین توجه به این تفاوت ها و نحوه ی تدریسی که با سبک یادگیری دانش آموزان هماهنگ باشد باعث می شود که این گروه از دانش آموزان مطالب درسی را بهتر بیاموزند و عملکرد مثبت آنها افزایش یابد.

نویسندگان

فریناز بابایی

دانشجوی رشته ی دکترای برنامه ی درسی، دانشگاه آزاد واحد میمه اصفهان

مجتبی نیک سرشت

دانشجوی رشته ی دکترای برنامه ی درسی، دانشگاه آزاد واحد میمه اصفهان