بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_421

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سواد تجاری بر عملکرد شرکت با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران است . روش تحقیق در این پژوهش از نوع هدف، کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی و از نظر روش جمع آوری دادهها از نوع میدانی است . این پژوهش در یک بازه زمانی شش ماهه (فروردین ماه ۱۴۰۲ تا شهریور ماه ۱۴۰۲) انجام شد. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در زمینه مواد غذایی در شهر تبریز بودند که بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد این شرکت ها برابر با ۳۷۲ بود. برای محاسبه حجم نمونه ، از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۱۸۹ نمونه آماری به دست آمد. مدیران ارشد شاغل در این شرکت ها، افراد نمونه را تشکیل دادهاند. همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده است . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران بر ارتباط بین سواد تجاریو عملکرد شرکت نقش میانجی دارد.

نویسندگان

مهدی عراقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

حسین بوداقی خواجه نوبر

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران