بررسی تاثیر سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_420

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه مدیران است . روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است . همچنین ، پژوهش حاضر از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط فعال در زمینه مواد غذایی در شهر تبریز بودند که بر اساس اطلاعات دریافت شده از وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعداد این شرکت ها برابر با ۳۷۲ بود. برای محاسبه حجم نمونه ، از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد ۱۸۹ نمونه آماری به دست آمد. مدیران ارشد شاغل در این شرکت ها، افراد نمونه را تشکیل دادهاند. همچنین روش نمونه گیری تصادفی ساده است . به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سواد تجاری بر خودکارآمدی کارآفرینانه تاثیر دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی عراقی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

حسین بوداقی خواجه نوبر

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران