ارزیابی مولفه های مدیریتی گردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری (مطالعه موردی: رودخانه زرجوب شهر رشت)

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

428

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCCONF01_016

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

امروزه منابع طبیعی در حال تنزل کیفیت یا استفاده ناپایدار است. خروج از این وضعیت نیازمند مدیریت پایدار منابع طبیعیاست. مدیریت منابع طبیعی با رویکرد گردشگری پایدار به مدیریت منابعی همچون زمین، آب، گیاهان و حیوانات اشاره دارد وتمرکز آن بر کیفیت زندگی نسل حاضر و نسل های آتی است. گردشگری پایدار یک مفهوم نو برای مدیریت پایدار منابع طبیعیاست. گردشگری پایدار ابعاد مختلفی دارد. یکی از ابعاد اساسی آن، بعد مدیریتی نهادی است. در این تحقیق با روش –توصیفی- پیمایشی به ارزیابی مولفه های مدیریتی گردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری پرداخته میشود و اهداف شناسایی مولفه های مدیریتی رویکرد گردشگری پایدار، سنجش وضعیت موجود این مولفه ها، شناسایی ضریب اهمیت آنها وارایه راهبردهای مدیریتی منابع طبیعی دنبال می شوند. رودخانه زرجوب واقع در شهر رشت به عنوان مطالعه موردی انتخابشده است. در این تحقیق، پس از شناسایی مولفه های مدیریتی- نهادی موثر بر گردشگری پایدار، در راستای برآورد ضریب اهمیت این مولفه ها، با طراحی پرسشنامه بر اساس طیف 5 گانه لیکرت از نظر نخبگان بهره گرفته میشود و همچنین وضعیتموجود این مولفه ها از طریق طراحی پرسشنامه بر اساس طیف 5 گانه لیکرت توسط مسیولین شهری سنجیده می شود. تحلیلپرسشنامه ها با نرم افزار SPSS انجام می شود. سپس از برآیند وضعیت موجود هر مولفه و درجه اهمیت آن تحلیلی یکپارچهصورت میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد همه مولفه های مدیریتی از دید کارشناسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و دروضع موجود از دید مسیولین شهری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در نهایت به ارایه پیشنهاداتی پرداخته شد.

نویسندگان

مهرنازمولوی
مهرناز مولوی

استادیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

نادرزالی
نادر زالی

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

مریمقربان پور
مریم قربان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه گیلان