بررسی بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان (مطالعه موردی :مدرسه ابتدایی دخترانه نسیم شهر اصفهان)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON11_011

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان بپردازد. تحقیق حاضرکاربردی از نوع پیمایشی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است که ترکیبی از سوالات مختلفدر رابطه با تاثیر بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش-آموزان مدرسه ابتدایی نسیم شهراصفهان در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دهد. که تعداد جامعهآماری مورد نظر 275 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان 160 نفر را به عنوان حجم نمونه آماریانتخاب کردیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون t (بررسی تفاوت گروه ها) وضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. ماحصل تحقیق را می توان به این شکل بیان کنیم کههمبستگی مثبتی بین متغییرهای تحقیق وجوددارد.

نویسندگان

محمدحسن صیف

استادیارتاریخ فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور ؛ ایران

فرشته رحیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور ؛ ایران