بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسیله بر عملکرد حل مسیله معلمان ابتدایی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PMTCONF01_017

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش حل مسیله بر عملکرد حل مسیله معلمان ابتدایی انجام شد. این تحقیق شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل معلمان ابتدایی منطقه 8 تهران در سال تحصیلی 95-96 و حجم نمونه 22 نفر میباشد که 11 نفر آن در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه بودند که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری به کار رفته شده در این تحقیق آزمون محقق ساخته شامل 3 سوال حل مسیله( 2مسیله الگویابی و 1مسیله کسر) می باشد. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد سپس متغیر آزمایش (آموزش مبتنی بر حل مسیله) در 6 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. معلمان در گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. سپس از هر دو گروه آزمایش و گواه پس آزمون به عمل آمد. پاسخ به سوالات حل مسیله و خطاها حین حل با الهام گرفتن از گام های حل مسیله پولیا (1945) نمره دهی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری کمی و کیفی استفاده شد. تحلیل های کمی نیز نشان می دهد عملکرد حل مسیله معلمان بعد از دوره ی آموزشی به طور معناداری بهبود یافته و میزان خطاها در حل مسیله کاهش پیدا کرده است. همچنین در پس آزمون تعداد بیشتری از معلمان در گروه آزمایش، به پاسخ صحیح دست یافته اند و علاوه بر آن در یافتن ارتباط بین اطلاعات مسیله و مجهول و انتخاب راهبرد مناسب موفق تر بوده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا سلیمی

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

زهرا رحیمی

دکترای آموزش ریاضی

ابراهیم ریحانی

استادیار گروه ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران