شکاف مهارت های بازاریابی دیجیتال:شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 713

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MOBRAND05_006

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

ورود به عصر دیجیتال که با خلق کانا لهای ارتباطی جدید همراه گردیده است، تحولات گسترده ای را در حوزه ارتباطات و بازاریابی به وجود آورده است. بر این اساس، شرکت های امروزی در پی بهره گیری از شبکه های بازاریابی دیجیتال در راستای ارایه خدمات مناسب به مشتریان برای بهبود سطح رضای تمندی آنان می باشند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال بر مبنای رویکردی ترکیبی و تحت مطالعه ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. این پژوهش شامل دو جامعه خبرگان فعال در صنایع ارتباطات برای شناسایی مهمترین شکا فهای مهارتی در بازاریابی دیجیتال و تعیین عوامل موثر بر آنان و جامعه دوم شامل مدیران و کارشناسان شرک تهای مذکور برای مشخص نمودن نقش هریک از عوامل شناسایی شده بر کاهش شکاف مهارتی موجود می باشد. دراین راستا در گام نخست با بهر هگیری از پرسشنامه بوم یساز و مصاحبه به روش دلفی با یک نمونه ده نفره از خبرگان که به روش گلول هبرفی تعیین شده بودند شکا فهای موجود در مهارت های بازاریابی و عوامل موثر بر آن شناسایی شده و در گام بعدی با استفاده از پرسشنامه 32 سوالی محق قساخته با یک نمونه 226 نفره از کارکنان شرکت ها به بررسی نقش هریک از عوامل شناسایی شده بر کاهش شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال پرداخته شد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که در بین چهار عامل شناسایی شده توسط خبرگان، مولفه هایی از قبیل؛ عوامل استراتژیک عملیاتی و عوامل محیطی بر ایجاد شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال شرکت های مورد مطالعه تاثیر مستقیم و مثبتی داشته اند که در این بین عوامل محیطی از قبیل شرایط اجتماعی و فرهنگی، دین و مذهب، تکنولوژیکی و اقتصاد نقش موثرتری بر شکاف مهارتی در بازاریابی دیجیتال ایفاء نموده است. همچنین سایر نتایج حاکی از آن است که در بین شکاف های مهارتی موجود در بازاریابی دیجیتال شرکت های تحت بررسی، شکاف مهارتی در ((اصول ارتباطات)) بیشترین و شکاف مهارتی در ((پی شبینی آینده)) کمترین حد را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه ها:

بازاریابی دیجیتال ، شکاف مهارتی ، شرکت های فعال در صنایع ارتباطات

نویسندگان

فرشته قطبی فر

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، حسابداری و علوم اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

محمدرضا مرجانی

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم.

عباس رمضانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی تهران