مطالعه و بررسی عوامل موثر بر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای بین المللی، مطالعه موردی؛ شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران(گروه صنایع لبنی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 196

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMM02_014

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق مطالعه و بررسی عوامل موثر بر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای بین المللی، مطالعه موردی؛ شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران(گروه صنایع لبنی) است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است . شیوه جمع آوری داده ها تلفیقی از روش کتا خانه ای و پرسشنامه می باشد . جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان امور بازاریابی و صادرات شاغل در شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران (گروه صنایع لبنی) تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ۱۶۰ نفر تعیین گردید . فرضیه های تحقیق با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل پنج گانه (منابع انسانی و مالی، سفارشی سازی محصول، کمبود تقاضای داخلی، نوسانات عرضه و تقاضا و شدت رقابت جهانی ) بر صادرات شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی استان تهران (گروه صنایع لبنی) تاثیر دارد . بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تایید شد.

کلیدواژه ها:

صادرات ، بازارهای بین المللی ، شرکت های کوچک و متوسط

نویسندگان

سیدهادی پورحسینی

موسسه آموزش عالی پرندک ، تهران

گلاره مرتضایی

موسسه آموزش عالی پرندک ، تهران