اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 710

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBACONF01_031

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

ایران کشوری است که با افزایش روز افزون جمعیت و با افزایش تقاضا برای غذا مواجه شده است. با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشور و عواملی مانند تغییر اقلیم، محدودیت آبی و وجود خاک هایی با محدودیت شوری و حاصلخیزی کم کشت گیاهان سازگار با چنین شرایطی از مهمترین راهکارهای رسیدن به امنیت غذایی در کشور به شمار می رود. در این تحقیق تاثیر تنش شوری در 6 سطح ( شاهد، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ، 15 دسی زیمنس بر متر) به همراه عنصر تغذیه ای نیتروژن از منبع اوره در 4 سطح ( 0 ، 50 ، 100 ، 200 کیلوگرم بر هکتار) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و در 3 تکرار بر روی گیاه کینوا ( رقم Gize 1 ) در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر شوری و نیتروژن بر ارتفاع بوته، رطوبت نسبی برگ، وزن تر و وزن خشک در سطح یک درصد معنی دار بود. با افزایش سطوح شوری، ارتفاع گیاه به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج نشان داد با افزایش سطح نیتروژن، ارتفاع بوته به طور معنی داری کاهش یافت. این کاهش ارتفاع با تسریع در ورود به فاز زایشی با افزایش سطح نیتروژن همراه بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا همتی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران

عبدالامیر بستانی

استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران