شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 963

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PECONF03_020

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: مهندسی مجدد روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیتهای سازمان به دست آید. در مهندسی مجدد، فعالیتهای هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مزایای استفاده از مهندسی مجدد در بخش خصوصی کاملا شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور می توان آن را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. هدف از اجرای این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استرتژیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارکنان ستادی و کارشناسان اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران که 340 نفر بودند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 180 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته دو بخشی بر اساس مدل مهندسی مجددکتینگر (1997) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/94 به دست آمد. در تحلیل آماری این پژوهش از آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی مفروضه نرمال بودن دادهها و در نهایت، سوال های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، میانگین، درصد، آزمون T تک نمونه ای، فریدمن و تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفتند (P<=0/05). یافته ها: نتایج به دست آمده در این پژوهش بر اساس تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که مولفه های تحلیل بیرونی، اقدامات اولیه، طراحی مجدد و نوسازی، احیا و ارزیابی عملکرد تاثیر مثبتی بر مهندسی مجدد فرآیندها دارند و با نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن مشخص شد که مولفه تحلیل بیرونی، مولفه نوسازی، احیا و ارزیابی عملکرد بالاترین رتبه را در مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل بیرونی کمترین رتبه را در مهندسی مجدد فرآیندها در برنامه ریزی استراتژیک اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران دارند. نتیجه گیری: نتایج حکایت از این دارد که اجرای مهندسی مجدد فرآیندها در اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران از ضروریات این سازمان دولتی می باشد.

نویسندگان

آذر خشنود

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران

زهرا لبادی

استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز، ایران.