مدل یابی سرمایه اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان استخرهای مشهد

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 303

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-8-39_011

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، مدل یابی سرمایه اجتماعی مدیران با وفاداری مشتریان استخرهای مشهد بود. جامعه آماری آن را مدیران استخرهای شهر مشهد به تعداد 150 نفر و نیز مشتریان این استخرها به تعداد نامحدود تشکیل دادند. با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در بخش مدیران 108 نفر و در بخش مشتریان 384 نفر برآورد شد. نتایج نشان میدهد که بین سرمایه اجتماعی و وفاداری مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهر مشهد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بین مولفه های سرمایه اجتماعی با وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری مشاهده میشود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن است که تنها سرمایه شناختی، واجد شرایط پیش بینی وفاداری مشتریان میباشد. درنهایت، یافته های تحلیل مسیر در مدل یابی پژوهش نیز بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی مدیران تاثیر معناداری بر وفاداری آنها دارد.

نویسندگان

رامین ایرجی نقندر

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

مرتضی رضایی صوفی

استادیار دانشگاه پیام نور