مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکاردانشگاه تربیت مدرس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 379

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-4-14_005

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت مدرس است که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهصورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تشکیل میدادند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگیهای جمعیتشناختی، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد. پرسشنامه های مذکور در میان نمونه آماری 240) دانشجوی ورزشکار و 240 دانشجوی غیرورزشکار) توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و برای مقایسه بین گروه ها از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. یافته ها نشان داد بین عزت نفس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنیداری وجود دارد P<0/05)، (F=7/591 و در آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشکار، در مقایسه با سایر گروه ها دارای بیشترین میزان عزت نفس بودند .(P<0/01) همچنین بین رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیرورزشکار تفاوت معنیداری وجود داشت P<0/05)، (F=25/732 و در آزمون تعقیبی دانکن مشخص شد که دانشجویان زن ورزشکار، در مقایسه با سایر گروه ها دارای بیشترین میزان رضایت از زندگی بودند .(P< 0/01) نتایج تحقیق نشان میدهد فعالیتهای ورزشی توانایی ارتقای سطح عزت نفس و رضایت از زندگی را دارد.

نویسندگان

هاشم کوزه چیان

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه تربیت بدنی

رسول نوروزی سیدحسینی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس

حدیث مرادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس