مقایسه سیستم مدیریت اطلاعات مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی و بیمارستان های غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 333

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-1-2_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: سیستم مدیریت اطلاعات اورانس علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده در بخش اورژانس، به برطرف نمودن الزامات قانونی، اعتبار سنجی های مختلف، پژوهش ها و تحقیقات گوناگونی کمک می کند. در این مطالعه وضعیت سیستم مدیریت اطلاعات مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی با بیمارستان های غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1392 انجام شده است. داده ها با استفاده از دو سیاهه وارسی محقق ساخته جمع آوری گردید. روایی ابزار بر اساس اعتبار محتوا تعیین شد. حجم نمونه مطابق با حجم جامعه شامل 4 بیمارستان آموزشی و 3 بیمارستان غیر آموزشی بود. همچنین برای مطالعه پرونده های اورژانسی از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد و از 4656 پرونده 749 پرونده انتخاب شد. داده ها در حد آمار توصیفی و به وسیله نسخه 16 نرم افزار SPSS تحلیل شدند و برای بررسی اختلاف امتیاز کسب شده بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی در ابعاد مختلف از آزمون t-student استفاده شد. یافته ها: هیچ کدام از سیستم های بررسی شده از تحلیل کیفی برای ارتقای کیفیت داده های جمع آوری شده استفاده نکردند. همچنین 43 درصد مراکز اورژانس مورد مطالعه، هیچ اقدامی برای سازماندهی درون پرونده ای انجام نداده اند. فقط 14/5 درصد مراکز اورژانس داده های درون پرونده ای را طبقه بندی می کردند. میانگین ثبت داده های درمانی اطلاعات مالی و هویتی تیم مراقبت درمانی در بیمارستان های آموزشی بیشتر از بیمارستان های غیر آموزشی بود (P-value). بحث و نتیجه گیری: به طور کلی سیستم های مدیریت اطلاعات اورژانس بیمارستان های آموزشی در برابر بیمارستان های غیرآموزشی از جایگاه بهتری برخوردار بودند. با توجه به نقش مهم سیستم مدیریت اطلاعات اورژانس، مدیران و سیاستگذاران حیطه سلامت باید برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم برای ارتقای این سیستم اطلاعاتی را انجام دهند.

نویسندگان

محمد دهقانی

مربی آموزش مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

محمدحسین حیوی حقیقی

دانشجوی دکتری، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

سینا توسلی فرحی

استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران