تحلیل مشاهدات گمشده در مطالعه اثر دوزهای مختلف مکمل ویتامین D بر مقاومت به انسولین در دوران بارداری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 435

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-16-5_006

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف جا نهی داده های گمشده و همچنین مقایسه اثر دوزهای مختلف مکملویتامین D بر مقاومت به انسولین در دوران بارداری انجام شد. روش بررسی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 104 زن باردار مبتلا به دیابت با سن بارداریکمتر از 12 هفته طی سالهای 1391 الی 1393 انجام شد.این افراد به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شده اند. زنان بارداری که روزانهشده اند. زنان بارداری که روزانه 200IU ویتامین D دریافت کرده اند (گروه A)، زنانی که ماهانه 50000IU ویتامین D دریافت کرده اند (گروه B) و گروه C، زنانی هستند که هر دو هفته یکبار زنانی هستند که هر دو هفته یکبار 50000IU ویتامین D دریافت کردهاند. در روش تجزیه و تحلیل داده های مطالعه دو حالت یکبار در حضور دادههای گمشده و بار دیگر بدون حضور دادههای گمشده را مدنظر قرار دادیم. در این مطالعه با درنظر گرفتن مکانیسم MCAR؛ 4 روش جانهی، جانهی میانگین، جانهی تصادفی کلی بیدرنگ، جانهی تصادفی بیدرنگ درون ردهای و نهایتا جانهی نزدیکترین همسایگی بر روی داده های گمشده انجام شد.یافته ها: در این مطالعه، در روش جانهی تصادفی کلی بیدرنگ، متغیرهای اختلاف قند خونواختلاف مقاومت به انسولین نرمال نیستند ودر جدول میانه ودامنه میان چارکی آنها گزارششد.همچنین برای مقایسه 3 گروه برای این متغیرها از آزمون کروسکال والیس استفاده شد. در روشجانهی نزدیکترین همسایگی متغیراختلاف مقاومت به انسولین نرمال نشد و برای این متغیر هم به همینترتیب میانه و دامنه میان چارکی گزارش شد و برای مقایسه 3 گروه آن از آزمون کروسکال والیساستفاده شد.همچنین شاخص دلتا برای تمامی روشهای جانهی محاسبه شد.نتیجه گیری: در این مقاله به منظور ارزیابی و مقایسه روش های جانهی، شاخص دلتا محاسبه شد.روش جانهی تصادفی کلی بیدرنگ به عنوان بهترین روش جانهی بیان شد.

نویسندگان

حسین فلاح زاده

استاد مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید صدوقی یزد، یزد،ایران

فرزانه صابری

دانشجوی کارشناس ارشد آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

آزاده نجارزاده

استادیارگروه تغذیه، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد،یزد،ایران

زهرا صابری

استادیارگروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،ایران