تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش دهنده زنبورعسل در کشور

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 590

فایل این مقاله در 36 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AGEC-8-2_024

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

بهره وری واحدهای زنبورداری در ایران نسبت به میانگین جهانی این صنعت پایینتر است. این وضعیت درنتیجه تاثیر عاملهای پرشماری بهوجود آمده است که سبب بروز خسارتهای بسیاری در این واحدهای تولیدی میشوند.بنابراین شناسایی این عاملها و نقش و سهم هرکدام در بروز خسارت و تفکیک عاملهای مدیریتی از غیر مدیریتی بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با بهره گیری از یک سیستم لوجیت برگشتی)متسلسل( عاملهای موثر براحتمال گرفتار شدن واحدهای زنبورداری به بیماریها و آفات مختلف و عاملهای تاثیرگذار بر بروز خسارت در آنها شناسایی و نقش هرکدام تعیین شود. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط بهنمونه ای 726 عددی از واحدهای پرورش دهنده ی زنبورعسل در استانهای، آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان تهران، لرستان، خراسان رضوی، خوزستان و بوشهر برای سال1389-90 میباشد. نتایج برآورد این سیستم معادله ها نشان میدهد که ازگروه آفات، کنه واروآ، پروانه مومخوار وکنه آکاراپیس و از گروه بیماریها، لوک آمریکایی واروپایی و از رخدادهای پیشبینی نشده، خشکسالی، غارت و سرمای ناگهانی بر احتمال بروز خسارت در واحدهایزنبورداری اثر مثبت و معنیداری دارند. تقسیمبندی مجموعه عاملهای اثرگذار بر بروز خسارت به دوگروه متغیرهای مدیریتی و متغیرهای مربوط به شرایط اقلیمی گویای آن است که 41/97 درصد از احتمال بروز خسارت مربوط به گروه اول از متغیرها و38/64 درصد مربوط به گروه دوم از متغیرها میباشد. بنابراین، نقش عاملهای مدیریتی در بروز خسارت در واحدهای زنبورداری بسیار با اهمیت است. بررسی تاثیر مکان زنبورداریها )استانها( بر بروز خسارت نشان میدهدکه استان تهران بدترین وضعیت را دارد و احتمال بروز خسارت در واحدهای زنبورداری واقع در این استان بیشتر از دیگر استانهای کشور میباشد. بر این اساس، پتانسیل قابل توجهی برای افزایش عملکرد واحدهای زنبورداری از راه افزایش دانش زنبورداران و توسعه واحدها توسط افرادی با دانش لازم و در مکانهای مناسبتر وجود دارد.

کلیدواژه ها:

زنبور عسل ، عامل های خسارت زا ، لوجیت برگشتی ، آفات و بیماری ها

نویسندگان

حبیب اله سلامی

استادتمام دانشگاه تهران

منا آقابیگی

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

غلامعلی نهضتی پاقلعه

استادیار گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران.