تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شیراز

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 612

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF06_012

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مهارت های زندگی باعث ارتقای توانایی های روانی اجتماعی افراد می شوند. همچنین این مهارت ها فرد را قادر می سازد که نگرش ها، ارزش ها و استعدادهای خود را به عمل درآورد و باعث شود که فرد خود را برای سازگاری مناسب و موثر با موقعیت های زندگی آماده کند؛ فرد را برای انجام فعالیت های موثر و سالم با انگیزه می کند و باعث افزایش اعتماد به نفس در فرد می شود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های آزمایشی میدانی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه است که به منظور شناسایی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شیراز انجام شده است. از این میان 90 نفر دانشجو به صورت تصادفی ساده هدفمند از میان جامعه پژوهش انتخاب و به شیوه تصادفی ساده به دو گروه 43 و 47 نفری گمارده شدند. قبل از انجام مداخله آزمایشی ( ارایه متغیر مستقل)، دو گروه با استفاده از پرسشنامه سلامت روان پیش آزمون شدند. سپس گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه ی یک ساعته تحت آموزش مهارت های زندگی به صورت گروهی قرار گرفت. یک هفته پس از انجام مداخله بار دیگر هر دو گروه با استفاده از آزمون سلامت روان پس آزمون شدند نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری بر روی تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که، دانشجویان گروه های ازمایشی و گواه از لحاظ 12 خرده مقیاس آزمون سلامت روان متفاوتند. در نهایت، یافته ها گواه آن است آموزش مهارت های زندگی مداخله درمانی باعث افزایش سلامت روان (p <0/0001 و F=57/93) در دانشجویان رشته آزمون ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شیراز می شود.

کلیدواژه ها:

آموزش مهارت ای زندگی ، سلامت روان ، خودآگاهی و تصمیم گیری

نویسندگان

احسان کشت ورزکندازی

دانشجوی کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان شیراز

علی عسکر جمشیدی

کارشناس ارشد حقوق، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

سمیه بهمیی

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، استاد دانشگاه فرهنگیان شیراز