بررسی رابطه ویژگی های شخصی؛ سن و سطح تحصیلات با تعهد سازمانی دربین کارکنان شهرداری اهواز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCTMH03_309

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگی های شخصی (سن و سطح تحصیلات) کارکنان شهرداری اهوازدر سال 1395 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان شهرداری اهواز شامل 140 نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان 1970 تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای، ورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگی های فردی و شخصی بوده است در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباط های آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن، سطح تحصیلات وجود ندارد.

نویسندگان

فاضل چلداوی

کارشناسی ارشد،گروه مدیریت، واحدبروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

فتانه یاراحمدی

استادیار،گروه مدیریت، واحدبروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران