بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی کارکنان شهرداری های غرب استان گیلان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 421

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0286

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی کارکنان شهرداری های غرب استان گیلان می باشد. روش بررسی: نوع تحقیق بر اساس منطق هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی به روش همبستگی و با استفاده از استراتژی پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان اعم از کادر مدیریتی (مدیران و معاونین) و کادر اداری شهرداری‎های غرب استان گیلان در سال 1395 که بر اساس آمار بدست آمده به تعداد 797 نفر گزارش شد. و نمونه آماری با مراجعه به جدول مورگان 266 نفر برآورد گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد می باشد. یافته ها: نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه مستقیم و معناداری را بین بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن (بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد ارتباطی) و احساس امنیت اجتماعی نشان داد (سطح معنی داری p<0/01).بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق سرمایه اجتماعی رابطه ی مستقیمی با احساس امنیت اجتماعی دارد. در نتیجه با افزایش و بهبود، سرمایه اجتماعی می توان بیان نمود که مولفه امنیت اجتماعی ارتقا خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

سرمایه اجتماعی ، احساس امنیت اجتماعی ، کارکنان ، شهرداری های غرب استان گیلان

نویسندگان

معصومعلی معصومی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – ایران و دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه پیام نور واحد گیوی – استان اردبیل

مسعود پاداشی

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول – ایران