بررسی رابطه فضای ارایه خدمت و ادراکات مشتریان از تصویر بر تمایلات رفتاری در هتل اسکان الوند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF01_382

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر به دلیل تاثیرگذاری تصویر ذهنی از سازمان بر رفتار مصرف کننده، این متغیر از اهمیت بسیاریبرخوردار گردیده و به عنوان یک عامل موردتوجه و کلیدی در مدیریت استراتژیک بازاریابی هر سازمان محسوب می شود.همچنین تمایلات رفتاری مشتری یکی از پایهایترین مفاهیم ارزیابی است که در خیلی از کسب وکارها دنبال می شود .برای اینکه ادراکات مشتری از تصویر یک کسب وکار مثبت بماند اجزای فضای ارایه خدمت باید تصویر مثبتی ارایه دهند.بنابراین مدیرانی که میخواهند تصویر مثبتی داشته باشند باید فضای ارایه خدمت را مطابق روند فعلی علایق مشتریهدف طراحی کنند؛ که باعث افزایش جذابیت کسب وکار میشود. علاوه بر این کسب وکار می تواند با طراحی و توسعهاجزای فضای ارایه خدمت جدید، تصویر منحصربه فردی ایجاد کند. این گام مخصوصا در کسب وکار هتل داری برای ساختیک تصویر برند خاص میتواند سودآور باشد.هدف این مقاله تشخیص روابط بین اجزای فضای ارایه خدمت، تصویر و تمایلات مصرفکننده در چارچوب کسب وکارهتلداری است. روابط بین متغیرها با مدل معادلات ساختاری (SEM) بررسی شدند.مشخص شد که اجزای فضای ارایه خدمت اثری مثبت بر تصویر کلی داشته و تصویر کلی اثری مشابه بر تمایل به تبلیغاتدهان به دهان و خرید مجدد داشته است. همچنین مشخص شد که تصویر کلی نقشی میانجی میان فضای ارایه خدمت وابعاد تمایلات رفتاری بازی می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا جبلی نایینی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران

راشین قهرمان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران

هانیه یزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی دانشگاه تهران