اثر هیدروژل های اصلاح کننده خاک بر ویژگی های سیستم ریشه جو دو سر Avena fatua در دو بافت متفاوت خاک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 355

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-21-2_011

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر، تاثیر سوپرجاذب ها بر ویژگی های ریشه گونه جو دو سر در دو بافت متفاوت خاک، تحت 3 رژیم آبیاری مختلف مطالعه گردید. این مطالعه به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای سوپرجاذب شامل سه نوع سوپرجاذب آکوازورب، بلورآب A و استاکوزورب با دو سطح 5 و 10 گرم در کیلوگرم خاک، به اضافه یک سطح شاهد بود. صفات مطالعه شده شامل ارتفاع اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، نسبت ریشه به اندام هوایی، طول ریشه، محیط ریشه و حجم ریشه جو دو سر بود. تجزیه واریانس تاثیر بافت خاک را برای تمامی صفات مورد بررسی (0/01> p) معنی دار نشان داد. مقایسه میانگین بیان نمود که در بافت شنیلومی تیمار آکوازورب 10 گرم با آبیاری 100 درصد و در بافت لومی تیمار استاکوزورب 5 گرم با آبیاری 100 درصد، مطلوبترین نتایج را داشتند و تفاوت معنی داری نسبت به تیمارهای شاهد ایجاد نمودند. نتایج نشان داد که سوپرجاذب ها با تحریک توسعه شبکه ریش های فشرده و تجمع ریشه ها، تماس ریشه ها را با رطوبت افزایش دادند و با تامین آب مورد نیاز سبب افزایش معنی دار صفات ریشه مانند طول، محیط و حجم شدند. با توجه به تفاوت بین تیمارهای مطلوب در دو بافت خاک، استنتاج شد که انتخاب نوع و میزان سوپرجاذب، بستگی به بافت خاک دارد.

نویسندگان

مریم رضاشاطری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سید جمال الدین خواجه الدین

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

سید حمید متین خواه

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد مهدی مجیدی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان