بررسی عوامل موثر بر ایجاد دلبستگی شغلی در کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

773

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSM02_118

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

دلبستگی شغلی هم بر فرد و هم بر سازمان تاثیر میگذارد. از دید سازمانی دلبستگی شغلی بهعنوان کلیدی برای گشودن انگیزش کارمند و افزایش تولید محسوب شده است واز دید فردی کلیدی برای انگیزش عملکرد و رشد فردی و رضایت در محل کار محسوب میشود. دلبستگی شغلی از طریق درگیر کردن کارمندان به طور عمیق در کارشان و بامعنا ساختن تجربه کاری، در اثربخشی سازمانی، تولید و روحیه کارمندی کمک میکند. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایجاد دلبستگی شغلی در کارکنان فولاد مبارکه اصفهان پرداخته است. روش تحقیق مورداستفاده کاربردی از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت فولاد مبارکه به تعداد 13514 نفر تشکیل میدهند. حجم نمونه با توجه به جدول گرجسی و مورگان 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر نمونه گیری طبقه ای است. داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شد و ابزار مورداستفاده پرسشنامه است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ( (0/828 مورد تایید قرارگرفته است. اطلاعات تحقیق به کمک نرمافزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای افزایش ضریب امنیت شغلی کارکنان، جبران خدمات، تدارک امکان آموزش های ویژه جهت توسعه منابع انسانی، فراهم کردن زمینه بروز خلاقیت و نوآوری کارکنان، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمان، حمایت مدیران عالی و می آنی از کارکنان بر دلبستگی شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارند.

نویسندگان

مهدیقدیری
مهدی قدیری

گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مژگانبهرامی
مژگان بهرامی

استاد یار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی هشت بهشت،اصفهان، ایران