رابطه ی رضایت شغلی ودلبستگی شغلی درمعلمان شهراصفهان

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 451

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAFCON03_061

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ی رضایت شغلی ودلبستگی شغلی درمعلمان شهراصفهان انجام شد روش: جامعه اماری پژوهش کلیه معلمان مشغول به خدمت دبیرستانهای شهراصفهان درسال 93-94 بود ازجامعه اماری پژوهش نمونه ای باحجم 120نفر 60زن و60مرد به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد و بااستفاده ازپرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت وهمکاران 1969 و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگر 1982 داده های موردنیاز جمع اوری گردید جهت توصیف داده ها ازشاخص میانگین و انحراف استاندارد و جهت تحلیل داده ها ازضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شد نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و دلبستگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد 0/36 sig<0/01 و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که دلبستگی شغلی تنها 17درصد ازواریانس رضایت شغلی را تبیین می کندنتیجه گیری : بین رضایت شغلی و دلبستگی شغلی ارتباط معناداری وجود دارد

نویسندگان

راضیه امینی شلمزاری

دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی دانشگاه اصفهان